جلسات هفتگی:

یکشنبه ها، مسجد آخوند ملا اسماعیل، بعد از نماز مغرب